More

  לינדא סבא עג’מי מזרחי ז”ל

  לינדא סבא עג’מי מזרחי לבית אלוואיה ז”ל

  מרת חמותי לינדא סבא עג’מי מזרחי בת שמחה לבית אלוויה אשת כה”ר מר חמי יעקב אלוויה נ”ע הנפטרת ביסורים ז”ל.

  אשת חיל אשר קדשה ימיה לבני ביתה ושוכניה, יראת השי”ת היא תהלליה,
  פיה לא פתחה מענוותיה, ברכת ה’ תדיר על שפתותיה, מעבירה על מדותיה, מתוקים מדבש אמרותיה, טוב לחסות בה’ היו עצותיה, באהבה קבלה את יסוריה.

  ולבל נשכח כי מצאצאי גזע קדושים היא ותפארת בנים אבותם:
  אביה משה יונה סבא עג’מי מזרחי שמש כעוסק צבור וגבאי במדרש חכם עבוד הררי זצ”ל אשר מקומה מעל בית הכנסת הגדולה בארם צובה (חלב) מר זקנה איש עניו הישיש כה”ר שבתאי סבא עג’מי מזרחי זצ”ל היה חכם חסיד ומקובל ומכוח בקיאותו בנסתר היה אחראי על פתיחת בית הכנסת הגדולה קודם חצות לילה לקריאת התקון , וכאשר נפטר לעולמו, הבית דין הורה כתמורתו ובמקומו למניין שלם מאנשי סגולה לפתוח יחד את בית הכנסת מחמת פחד לילה ומזיקיה. היה מוקיר רבנן וכותב קמיעות לנזקקים.
  אישה היה מר חמי כה”ר יעקב אלוויה ז”ל מנהל חשבונות אשר סייע במלאכתו בחברת ארוכה ומרפא ולימד את מקצועו להרבה אנשי סגולה למען יתפרנסו ממנו.
  נחלתה היא בניה אהובי העדה ובני בניה תלמידי חכמים.
  תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים

  נכתב ע”י חתנה הצעיר דניאל בינכר דוויך הי“ו