More

    מזימרת אר”ץ יהי שלום – פיוט

    בתמונה: מסורת ״קערת אליהו הנביא” מתחדשת בישראל. אורית חיים מחזיקה את הקערה בבריתו של רוני, בן עורך “ידרכי ארי׳ץ”, מלון שרתון, ת”א, 3.5.87.