More

    מן האלבום –

    הקוואס

    הקוואס – שחוד משעניה (אבו מירו) ז״ל 1962-1883 הוא שומר הסף בתלבושת מסורתית. תפקידים רבים היו ל״קוואס ללוות רבנים ואישי ציבור ביציאותיהם לפגישות שונות, לשמור בחתונות, והמבדיל, לצאת לפני לוויות. מאלבומו של בנו מר מוסה משעניה (התמונה צולמה בשנת 1946).