More

  קהילה יהודית של מאות שנים

  קהילה יהודית של מאות שנים

  מאת אברהם כהן-טאוויל ז”ל

  מאמר זה נכתב בין השנים 1987-1993

  קהילת יהודי חלב קיבלה את ביסוסה כבר במאה ה-7 לספירה, כשהתיישבו בה סוחרים ובעלי מלאכה יהודים, כדי לחיות בה ולהתפרנס בה. במרוצת מאות השנים, מאז, היא הלכה והתפתחה הלכה ושגשגה, בכמות ובאיכות, ב״קמח״ וב״תורה״, דהיינו בחיי המעשה ובחיי הרוח.

  תולדותיה של קהילת יהודי חלב ידעו גם מורדות ותקופות שפל, שבהן נגשו בהם פולשים שונים ורכוש יהודי הקהילה היה לבז. גם תושבי העיר חלב הסובבים אותם הנחיתו עליהם, מדי פעם, את ידם הקשה.

  אולם, במבט המשקיף על מניפת כל מאות שנותיה של קהילת חלב -חשים, בעליל, בקו של עלייה והתקדמות.

  ועתה(1987), אחר עבור כ-1,300 שנה מעת החל ביסוסה של קהילת יהודי חלב – נתלווה לחיי הקהילה תהליך של קריסה, בשל התהפוכות המדיניות באיזורנו בדורות האחרונים, ובייחוד בדור שבו התגבשה התנועה הציונית והוקמה מדינת ישראל. בדור זה הוטלו מיגבלות חמורות על יהודי חלב, ובין המיגבלות: מניעת יציאתם אל מחוץ לתחומה של סוריה(*).

  הנה כי כן, אבד הכלח על קהילת יהודי חלב, בעיר חלב, ״עיר ואם משנים קדמוניות״.
  אולם לא מצבת קבר אנו באים להעמיד לקהילת יהודי חלב, אלא לגלות את אורותיה הגנוזים ולעשותם נחלת הרבים ובייחוד נחלת קהילות חלב על בניהן וצעיריהן, המצויות ברחבי ישראל והנפוצות בתפוצות הגולה.

  ברחביה של ישראל מצויות קהילות עולי חלב וצאציהם, המנהלות את חייהן ברוחה ובמסורת ערכיה של קהילת חלב כפי שהיו בעיר חלב.

  בתפוצות הגולה מצויות קהילות יהודים מחלב וצאציהם – ראויות ברוח, ששורשיהן נטועים בערכי מורשת חלב, ופורחות בחומר – במקומות אלה: באירופה, מילאנו ומנצ׳סטר; בצפון אמריקה, ניו-יורק ודיל שבניו-ג׳רסי; במרכז אמריקה, מקסיקו-סיטי ופנמה; בדרום אמריקה, סאן־פאולו ובואנוס-איירס. כל אחת מקהילות אלה היא בבחינת קהילת חלב שלמה, אך בזעיר אנפין.(1)

  קהילות יהודי חלב דהיום מתאפיינות לא רק בעובדת היותן שואבות את רוחן ואת מסורתן מתוך זיקתן למורשת קהילת חלב המקורית ולערכיה, אלא גם בזיקתן הרבה ליהדות ולציונות המתחדשת. הן רואות בציונות את התגשמותה של היהדות.

  זיקות אלה ־ הזיקה למורשת חלב והזיקה לציונות – מבטיחות לנו, כי כשם שקהילות אלה הגיעו לליכוד חברתי ולעושר חומרי, כך הן יגיעו להזדהות מלאה עם ישראל המתחדשת וליצירה רוחנית ראויה לשמה.


  (*) הערת העורך: עם הבאת הספר לדפוס, אולץ חאפז אסאד, נשיא סוריה, בלחץ בין-לאומי, לאשר את יציאת יהודי חלב מעירם ומתחום סוריה. גלי היוצאים מצויים עתה בעיצומם.