More
  HomeUncategorizedשמות החכמים לפי סדר ה א-ב

  שמות החכמים לפי סדר ה א-ב

  אינדקס שמות הרבנים – לפי סדר הא-ב

   

  חודש יום פטירה שם פרטי שם משפחה

  הרב

  תשרי ל’ אליהו אביאץ’, חמווי הרב
  אדר יד’ יצחק אביגדור, בסתריה הרב
  חשוון כח’ משה ציון אורפלי הרב
  תשרי טז’ יצחק אלטראס הרב
  אלול יד’ יעקב אלמליח הרב
  ניסן כז’ יצחק אלפייה הרב
  סיון כא’ יוסף אלפייה הרב
  אלול כו’ יצחק אלפייה הרב
  שבט כג’ יעקב חיים ישראל אלפייה, חדאד הרב
  תשרי יח’ משה אלשקר הכהן הרב
  ניסן יח’ משה אנהורי הרב
  תשרי ב’ חלפון אנקונה הרב
  תמוז יא’ ראובן אנקונה הרב
  אלול כב’ יהודה אצלאן, קצין הרב
  ניסן ד’ יהודה אצלאן, עטייה הרב
  ניסן ד’ יהודה אצלאן, עציץ הרב
  תשרי טו’ חיים אשכנזי הרב
  כסלו ח’ ישעיה אשכנזי הרב
  כסלו כ’ דוד אשכנזי הרב
  אדר כא’ עזרא אשכנזי הרב
  אדר ב ז’ יוסף אשכנזי הרב
  אלול יח’ מיכאל אשכנזי הרב
  אייר ז’ אליהו אשכנזי הרב
  אייר יז’ שבתי בוחבוט הרב
  שבט כא’ חיים ביצ’ה הכהן הרב
  שבט כז’ רחמים בן דיין, חנונו הרב
  אייר כד’ יצחק בן דיין, חנונו הרב
  אדר ב טז’ יצחק ברכה הרב
  שבט יח’ יעקב גינדי, דקניש הכהן הרב
  חשוון ד’ אברהם דוויך הרב
  טבת יח’ רפאל אברהם דוויך הרב
  חשוון ח’ מאיר דוויך הכהן הרב
  חשוון כח’ אפרים דוויך הכהן הרב
  כסלו ה’ אליהו יעקב דוויך הכהן הרב
  כסלו כב’ אהרון דוויך הכהן הרב
  טבת ג’ שמואל דוויך הכהן הרב
  טבת ד’ חיים שאול דוויך הכהן הרב
  טבת ח’ משה דוויך הכהן הרב
  טבת כב’ יוסף דוויך הכהן הרב
  שבט ג’ אליהו דוויך הכהן הרב
  שבט ח’ מרדכי דוויך הכהן הרב
  אדר כו’ שמואל דוויך הכהן הרב
  אדר כז’ אליהו דוויך הכהן הרב
  ניסן כז’ יהודה דוויך הכהן הרב
  סיון ב’ יעקב דוויך הכהן הרב
  תמוז כו’ משה דוויך הכהן הרב
  אלול כב’ יוסף דוויך הכהן הרב
  שבט ד’ שאול דוויך הכהן, כלוצי הרב
  שבט ח’ מאיר דוויך הכהן, קצאב הרב
  תמוז יב’ אברהם דוויך, כלוצ’י הרב
  אדר ט’ יעקב דוויך (כלוצ’י) הרב
  כסלו יח’ משה דוויך, קצב, הכהן הרב
  טבת כו’ חי משה די פיג’וטו הרב
  שבט ג’ רפאל די פיג’וטו הרב
  אדר ב א’ משה די פיג’וטו הרב
  תמוז יב’ הלל די פיג’וטו הרב
  תשרי יד’ אהרון דיין הרב
  תשרי יח’ ניסים דיין הרב
  חשוון ז’ שאול דיין הרב
  חשוון ח’ דוד דיין הרב
  חשוון יז’ אברהם דיין הרב
  חשוון כד’ ידידיה דיין הרב
  כסלו ב’ יצחק דיין הרב
  כסלו כד’ מרדכי דיין הרב
  טבת א’ יוסף דיין הרב
  שבט יא’ משה דיין הרב
  אדר טו’ מרדכי דיין הרב
  ניסן ב’ משה דיין הרב
  ניסן יב’ אברהם דיין הרב
  ניסן יג’ שאול דיין הרב
  תמוז ח’ שלמה דיין הרב
  תמוז יא’ מרדכי דיין הרב
  אב ט’ ישראל דיין הרב
  אב יג’ מרדכי דיין הרב
  אלול יח’ יצחק דיין הרב
  אלול יט’ ישעיה דיין הרב
  אייר כא’ משה דיין הרב
  טבת ד’ מאיר רחמים דיין הרב
  אייר כב’ ישעיה דיין הרב
  אייר טז’ רחמים דילה רוזה הרב
  שבט כ’ עובדיה הדאיה הרב
  ניסן יד’ עזרא הדאיה הרב
  ניסן יד’ שלום הדאיה הרב
  אלול ו’ יצחק הדאיה הרב
  כסלו יג’ שלום הדאיה, עבד אל וואחד הרב
  חשוון ט’ חיים הכהן הרב
  כסלו ז’ עזרא הכהן הרב
  ניסן ח’ משה הכהן הרב
  סיון י’ אהרון הכהן עג’אמי הרב
  חשוון א’ ניסים אליהו הלוי הרב
  שבט ט’ יעקב סרדאר הלוי הרב
  אב א’ חיים הלוי הרב
  אב ב’ שמעון ישראל הלוי הרב
  תמוז יט’ אברהם מנחם ציון הלוי פטאל הרב
  אדר יג’ אהרון הלוי שבות הרב
  אדר כט’ משה מהנה הלוי, מזריב הרב
  אייר יד’ צדקה הרארי הכהן הרב
  חשוון כד’ משה הררי הרב
  כסלו יא’ משה הררי הרב
  כסלו יט’ מיכאל הררי הרב
  שבט ב’ יוסף הררי הרב
  אדר ב’ יוסף הררי הרב
  אדר י’ חייא הררי הרב
  אדר יב’ שלמה הררי הרב
  אדר כה’ יצחק הררי הרב
  אדר כט’ יעקב הררי הרב
  ניסן ט’ יצחק חיים הררי הרב
  אלול ו’ משה הררי הרב
  סיון י’ עזרא הררי רפול הרב
  טבת טו’ יעקב יוסף הררי, נאעים הרב
  שבט טו’ ניסים הררי, רפול הרב
  כסלו כה’ אברהם הררי-רפול הרב
  טבת ט’ ישעייהו הררי-רפול הרב
  אב כו’ אהרון הררי-רפול הרב
  סיון ד’ דוד זוננה הרב
  תמוז ח’ אליהו זוננה הרב
  אייר כב’ משה זעפרני הרב
  אדר א כב’ שלמה זעפרני, סאלם הרב
  סיון ח’ עזרא חוצני הלוי הרב
  אדר טז’ עזרא חלק, פרנקו הרב
  תשרי א’ אליהו חמווי הרב
  תשרי יא’ בכור שלום חמווי הרב
  אדר א א’ משה חמווי הרב
  שבט כ’ יעקב חמווי, כאסכי הרב
  ניסן כד’ שאול חמווי, כאסכי הרב
  כסלו כח’ עזרא חמווי, כבאז הרב
  שבט טו’ ציון אליהו חמווי, פשקל הרב
  אייר כ’ מרדכי חמווי-כבאז הרב
  תמוז טו’ משה חמויי ביצ’ה הכהן הרב
  תמוז כג’ מרדכי טוויל מעלי הכהן הרב
  חשוון ח’ משה טוויל הרב
  אדר ב ז’ משה טוויל הכהן הרב
  אדר ב כז’ עזרא טוויל מעלי הכהן הרב
  תמוז יז’ שלמה ידיד הרב
  טבת כד’ יוסף כליף ידיד הלוי הרב
  אדר כ’ אהרון ידיד הלוי הרב
  אדר כד’ אליעזר ידיד הלוי הרב
  סיון ל’ יום טוב ידיד הלוי הרב
  חשוון יח’ מרדכי ידיד הלוי הרב
  אלול י’ יצחק ידיד הלוי הרב
  אדר ח’ יוסף ידיד הלוי, כליף הרב
  תשרי כו’ משה כאסכי הרב
  חשוון יז’ עזרא כאסכי הרב
  אב ד’ אליהו דוד כאסכי הרב
  אלול ה’ שלום כאסכי – חמווי הרב
  תשרי כב’ יצחק כהן הרב
  חשוון א’ שלמה לבטון הרב
  חשוון ז’ מרדכי לבטון הרב
  כסלו א’ יצחק לבטון הרב
  כסלו ח’ חלפון לבטון הרב
  ניסן ח’ אברהם לבטון הרב
  סיון כ’ מרדכי לבטון הרב
  אב יב’ יוסף לבטון הרב
  אלול י’ אליעזר לבטון הרב
  חשוון כד’ סעדיה לופס הרב
  חשוון כו’ שלום אהרון לופס הרב
  כסלו יז’ יעקב לופס הרב
  כסלו כז’ אברהם לופס הרב
  טבת יח’ מרדכי חי לופס הרב
  טבת כה’ ניסים לופס הרב
  תמוז ד’ אליהו לופס הרב
  אייר יז’ ניסים לופס הרב
  אייר כה’ עזרא לופס הרב
  אלול ה’ אליהו לניאדו הרב
  אלול ד’ אליהו לניאדו הרב
  אלול ה’ אליהו לניאדו הרב
  תשרי יט’ שלמה לנייאדו הרב
  תשרי כח’ משה דיב לנייאדו הרב
  חשוון ב’ עובדיה לנייאדו הרב
  חשוון ט’ דוד לנייאדו הרב
  חשוון יג’ אליהו לנייאדו הרב
  כסלו כא’ דוד לנייאדו הרב
  כסלו כו’ יוסף לנייאדו הרב
  טבת ז’ רפאל שלמה לנייאדו הרב
  שבט טו’ רפאל שלמה לנייאדו הרב
  שבט כד’ עובדיה לנייאדו הרב
  שבט כח’ עזרא אפרים לנייאדו הרב
  אדר ז’ אברהם לנייאדו הרב
  אדר טו’ יעקב לנייאדו הרב
  אדר א כח’ שמואל לנייאדו הרב
  אדר ב א’ שלמה לנייאדו הרב
  ניסן טו’ יעקב לנייאדו הרב
  ניסן יז’ מאיר לנייאדו הרב
  תמוז ג’ ישעיהו לנייאדו הרב
  אב ז’ שלמה לנייאדו הרב
  אייר יא’ בכור רפאל לנייאדו הרב
  חשוון כג’ עזרא לנייאדו- אל זג’יר הרב
  תשרי יז’ יצחק לנייאדו, מלכי-שובה הרב
  שבט ז’ שלמה לנייאדו, מלכי-שובה הרב
  שבט טו’ יצחק לנייאדו, מלכי-שובה הרב
  אדר יט’ יהודה לנייאדו, מלכי-שובה הרב
  אדר כה’ רפאל לנייאדו- מלכי שובה הרב
  תשרי ד’ נתן מארכוס הרב
  אב יח’ ניסים מזרחי הרב
  טבת כו’ שלום מזרחי, ביג’ו הרב
  אב ו’ משה מזרחי, ביג’ו הרב
  שבט ג’ יצחק בכור מזרחי, ביג’ו-דירבכלי הרב
  אייר כד’ יוסף מנג’ד מדמשק הרב
  תמוז יב’ יוסף מנצור הרב
  אב ו’ חיים מעלי הכהן הרב
  תמוז יז’ אהרון דוד מעלי טוויל הכהן הרב
  תמוז כג’ שלמה מרקוס הרב
  אייר כח’ מרדכי משען – דאיה הרב
  אדר כ’ אליהו משען, זג’יר הרב
  אב יח’ מיכאל משען, טובל הרב
  אייר כד’ מאיר רחמים נחמד הרב
  תשרי ב’ אברהם נחמד הרב
  אלול כז’ שלמה נחמד הרב
  אייר כט’ חיים נחמד הרב
  תשרי כה’ משה סוויד הרב
  סיון כה’ משה סוויד הרב
  אב כג’ עזרא סוויד הרב
  אייר כט’ משה סוויד הרב
  חשוון ב’ מאיר סילוורה הרב
  חשוון יז’ שלמה סילוורה הרב
  כסלו כ’ רפאל סילוורה הרב
  טבת ח’ דוד סילוורה הרב
  טבת כו’ שמואל סילוורה הרב
  תשרי י’ יעקב סיתהון הרב
  תשרי כא’ יוסף סיתהון הרב
  תשרי כד’ שלמה יצחק סיתהון הרב
  חשוון ח’ עזרא מנשה סיתהון הרב
  חשוון כג’ ניסים עזרא סיתהון הרב
  כסלו יד’ אברהם סיתהון הרב
  טבת ו’ יעקב סיתהון הרב
  טבת יב’ חביב דוד חיים סיתהון הרב
  טבת יט’ גבריאל סיתהון הרב
  אדר יד’ יוסף מנשה סיתהון הרב
  אדר ב א’ מטלוב סיתהון הרב
  תמוז ח’ מטלוב סיתהון הרב
  תמוז כב’ עזרא סיתהון הרב
  אב ב’ אליעזר מנצור סיתהון הרב
  אב טו’ אברהם סיתהון הרב
  אב טז’ מטלוב סיתהון הרב
  אלול יז’ הלל דוד סיתהון הרב
  אלול כד’ מנשה סיתהון הרב
  אייר ו’ חיים סיתהון הרב
  סיון יט’ שאול סיתהון, דבח הרב
  תמוז כב’ משה סיתהון, דבח הרב
  אב יא’ שלום סיתהון, דבח הרב
  אב כ’ דוד סיתהון, דבח הרב
  ניסן ג’ משה סיתהון, טוטון הרב
  טבת ט’ ישעיה סיתהון, שומר הרב
  אייר ד’ עזרא סיתהון-רביע הרב
  תמוז יא’ יעקב סיתהון-שומר הרב
  כסלו ט’ נתן סלאם, נכשארי הרב
  ניסן א’ שלמה סלאם, נכשארי הרב
  סיון כד’ אברהם סלאם, נכשארי הרב
  אדר א ב’ אברהם עבאדי הרב
  אדר א כג’ אברהם עבאדי הרב
  ניסן כ’ יעקב עבאדי הרב
  תמוז כג’ יעקב עבאדי הרב
  סיון כז’ מרדכי עבאדי הרב
  אב ה’ שמעון עבאדי הרב
  כסלו טו’ אברהם עבאדי, אנטאכי הרב
  טבת ח’ יצחק עבאדי, דהב הרב
  טבת כ’ אליהו עבאדי, דהב הרב
  אב ד’ עזרא עבאדי, דהב הרב
  ניסן ד’ עזרא עבאדי, דהב הרב
  אב ב’ יעקב עבאדי, פראשיה הרב
  טבת כב’ מטלוב עבאדי, שאול הרב
  חשוון כב’ שאול עבדי-דהב הרב
  טבת טו’ יצחק עבוד הרב
  סיון כא’ חיים שאול עבוד הרב
  אייר כב’ שלמה עבוד הרב
  סיון יט’ משה עבוד כצ’רי הרב
  תשרי כח’ אהרון עבוד, מרעשלי הרב
  שבט י’ אליהו עבוד, מרעשלי הרב
  תשרי כ’ יוסף עדס הרב
  אייר יח’ אברהם עדס הרב
  כסלו כ’ עזרא עדס, ענתבי הרב
  תמוז כז’ יעקב חי ציון עדס, ענתבי הרב
  אב כג’ משה עדס, ענתבי הרב
  תשרי ה’ חיים עטייה הרב
  תשרי ט’ חלפון עטייה הרב
  תשרי כה’ אברהם עטייה הרב
  חשוון יט’ ישועה עטייה הרב
  טבת כב’ ניסים עטייה הרב
  שבט כג’ אברהם חיים עטייה הרב
  שבט כט’ יהודה עטייה הרב
  אדר ב טו’ יוסף חלפון עטייה הרב
  תמוז יד’ מרדכי עטייה הרב
  אלול ו’ עזרא עטייה הרב
  אייר יט’ עזרא עטייה הרב
  כסלו ד’ אברהם עילי הכהן טוויל הרב
  סיון כו’ אהרון עילי הכהן טוויל הרב
  שבט י’ משה עילי הכהן טוויל – הזקן הרב
  ניסן כב’ ניסים עיני הלוי אורפלי הרב
  טבת יב’ חיים עלי הכהן טוויל הרב
  תשרי א’ יעקב ענתבי הרב
  תשרי ז’ יעקב ענתבי הרב
  תשרי ט’ יהודה חיים ענתבי הרב
  חשוון ד’ יצחק ענתבי הרב
  חשוון כו’ יוסף ענתבי הרב
  כסלו יא’ יצחק ענתבי הרב
  טבת ו’ רחמים חיים דוד ענתבי הרב
  טבת כ’ יצחק ענתבי הרב
  טבת כח’ אברהם ענתבי הרב
  שבט ג’ חיים ענתבי הרב
  שבט ט’ רפאל מנשה ענתבי הרב
  שבט יז’ אברהם יעקב ענתבי הרב
  שבט יט’ יעקב ענתבי הרב
  אדר י’ אליהו רחמים ענתבי הרב
  אדר כח’ משה חיים ענתבי הרב
  אדר ב כו’ בכור ניסים ענתבי הרב
  ניסן כ’ יצחק ענתבי הרב
  סיון כא’ דוד ענתבי הרב
  אב כט’ ישראל ענתבי הרב
  אלול יג’ מאיר ענתבי הרב
  תמוז י’ יצחק שבתי ענתבי הרב
  אדר א ו’ אברהם ענתבי, סקא הרב
  אב ב’ אברהם ענתבי- סקא הרב
  כסלו ג’ רפאל ענתבי-טבוש הרב
  תשרי כז’ שאול ענתבי-סקא הרב
  כסלו יט’ ניסים ענתבי-סקא הרב
  שבט ט’ יצחק ענתבי-עדס הרב
  אב כח’ אברהם ענתבי-עדס הרב
  שבט כח’ עבוד ענתר הרב
  סיון ד’ סימן טוב עציץ הרב
  אב יז’ דניאל פינטו הרב
  אלול כ’ אליהו פרדס – פארידייס הרב
  שבט כ’ יהודה פרנקו, חלק הרב
  שבט יד’ עזרא צייאג’ הרב
  אייר כה’ עזרא צייאג’ הרב
  אב כט’ שלמה צפצ’ייה, בוואביה הרב
  חשוון ד’ שלמה קצין הרב
  חשוון י’ יהודה קצין הרב
  חשוון י’ אברהם קצין הרב
  כסלו כו’ שאול קצין הרב
  טבת ג’ יעקב קצין הרב
  אדר א’ רפאל קצין הרב
  אב ל’ אברהם קצין הרב
  אלול יז’ יצחק קצין הרב
  ניסן ו’ יעקב רופא, שבות הרב
  כסלו כה’ אברהם שבות הלוי הרב
  טבת כו’ משה שבתי הרב
  אב כג’ חזקיהו שבתי הרב
  אייר כא’ אברהם שבתי הרב
  תמוז טו’ אהרון שוויכה שראבאתי הרב
  כסלו יא’ מנחם שוויכה, שרבאתי הרב
  שבט ד’ אהרון שוויכה, שרבאתי הרב
  שבט טו’ אברהם שוויכה, שרבאתי הרב
  תשרי ד’ רחמים שורבה מעלי הכהן הרב
  אב כז’ יצחק שחיבר, לחאם הרב
  אייר יא’ אליהו שמאע הלוי הרב
  אייר כב’ אליהו שמאע הלוי הרב
  כסלו כט’ יוסף שעיו, עבאדי הרב
  טבת ט’ אדמון שעיו, עבאדי הרב
  שבט ד’ עזרא שעיו, עבאדי הרב
  אב כד’ עזרא שעיו, עבאדי הרב
  תשרי טז’ יצחק שרים הרב
  תשרי כא’ רחמים שרים הרב
  חשוון ד’ אליהו שרים הרב
  חשוון יז’ חלפון חיים שרים הרב
  טבת ה’ עזרא שרים הרב
  טבת כב’ רחמים שרים הרב
  טבת ו’ יוסף חיים שרים הרב
  שבט כא’ יצחק שרים הרב
  שבט כח’ דוד שרים הרב
  ניסן כז’ יצחק שרים הרב
  תמוז כב’ שחוד שרים הרב
  אלול ג’ יוסף שרים הרב
  אייר ז’ אברהם שרים הרב
  אייר כו’ שלום שרים הרב
  אדר ג’ עזרא שרים, שבובי הרב
  כסלו כה’ אברהם ששון הרב
  טבת כה’ ישראל ששון הרב
  אדר א ו’ ישראל ששון הרב
  אדר ב כח’ פראג’ ששון הרב
  ניסן יז’ ישראל ששון הרב
  סיון ד’ מאיר ששון הרב
  תמוז כה’ יוסף ששון הרב
  סיון כז’ ישראל ששון הרב
  אב א’ רפאל משה ששון הרב
  אב כה’ יום טוב ששון הרב
  טבת ט’ מאיר ששון, עג’מי הרב
  אייר ז’ יוסף ששון-עג’מי הרב
  חשוון כח’ אליהו ששון-עג’מי הרב

  נושאים קשורים