Administración

Administración

«המרכז למורשת יהדות אר»ץ מנוהל באופן תקין»

מרכז מורשת יהדות ארם-צובא (חלב) הינו מלכ“ר (מוסד ללא כוונת רווח) המבוקר כחוק ע“י רואה חשבון ורשם העמותות. המרכז מקבל מדי שנה מרשויות המדינה אישורים על קיום החוק ועל ניהול תקין. תרומות למרכז מאושרות כהוצאה מוכרת לצרכי מס.