More

  ג’יליאן והוצאת הספר תורה – מאת שלמה ב”ר יצחק ענתבי סקא

  ג’יליאן והוצאת הספר תורה

  מאת שלמה ב”ר יצחק ענתבי סקא ס” ט

  מתוך מכתב מרב אשכנזי שהיה בארם צובה לפני כמאתיים שנה, וכותב שם אודות בית הכנסת הגדולה באריכות, ובין דבריו כת ב 40 : “… וצד דרום של בתי כנסיות והאכסדרה, יש בו בסך הכל שבעה היכלות, א’ מקום הארון של ס”ת בבית הכנסת הגדולה, וא’ באכסדרה, והנה בחצי עיגול איצטבא סביב אשר עליהם מעמידים הספר תורה בתיק כמנהגם, ונגד מקום הארון שבאכסדרה סטיו כפול מאבנים יקרות, א’ בגובה מכונס לפנים משלמטה ממנו, אשר המוציא ס”ת עומד ומראה פני כתיבתה לכל העם, ואין נכנסין למקום הארון כי אם בחליצת מנעל…” .

  בשבת בהוצאת הספר תורה מההיכל עומד ה’ג’יליאן’ ומראה הכתב לעם דהיינו שמסובב הספר קצת לצדדים פעם או פעמיים 41 .

  ובשעת הוצאת הספר תורה והולכתו אומרים כולם (כמו שכתוב בנוסח שהדפיסו לאחרונה ביוזמתו של מנהל המקהלה המסור יום טוב ג’אנאני ז”ל ובעריכתו של החזן אברהם כפיף זצ”ל) וז”ל: “צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו ביום שמחת לבו: אשרי העם שככה לו אשרי העם שה’ אלהיו: ברוך הבא בשם ה’. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל: תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב: עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר: דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול: ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום : על הכל יתגדל ויתקדש ויתברך ויתרומם ויתנשא שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא: בעולמות שברא העולם הזה והעולם הבא: בחן בחסד וברחמים וברצון ואמר כל העם אמן:”

  אולם במנחה בשבת, מחמת שהולכת הס”ת היא יותר מהר, לכן לא מספיקים לומר הכל ובדרך כלל “על הכל יתגדל …” לא אומרים, כך אמר לי החזן אברהם כפיף הי”ו. לעומת זה אמר לי האסתאד’ דניאל בינכר דוויך הי”ו שנוסח “על הכל …” יותר נשמע במנחה ושהוא חושב שזה משום שכל שבת (בשחרית( יש פזמון להוצאת ספר תורה מענין הפרשה והארוע ולכן אין זמן לומר “על הכל יתגדל …” ולכן אומרים אותו במנחה.

  ואחרי זה כשמביאו לתיבה ועושה סיבוב שלם אומרים כולם כמו שכתוב בהמשך הנוסח הנ”ל:
  “תורת ה’ תמימה משיבת נפש: עדות ה’ נאמנה מחכימת פתי: פקודי ה’ ישרים משמחי לב: תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב: וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל: כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו: ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר” 42 .

  ואמר לי האסתאד’ דניאל בינכר דוויך הי”ו ש”צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה” רומז לנשים שהיו באות לביה”כ בב’ וה’ לקריאת התורה 43 וש”בעטרה שעטרה לו אמו” אומרים שמלבישים הרימונים ו”ביום חתונתו וביום שמחת לבו” אומרים כשלוקח הג’יליאן הס”ת כי ג’יליאן פירושו חתן )ואבי הבן אף שנותנים לו עליה לתורה בכ”ז גם נותנים לו ג’יליאן 44 ( ו”אשרי העם שככה לו אשרי …” אומרים בהולכת הספר .

  אבי הבן, אף שנותנים לו עלייה לתורה, בכל זאת גם נותנים לו ג’יליאן 45 וכ”כ הג”ר אברהם חמוי זצ”ל שהוא מנהג ארם צובה 46 וז”ל: “וכן למי שנולד לו בן זכר קונה מצות הולכת הס”ת. והטעם דידוע דבעת מתן תורה הבנים יצאו ערבים וכו’. ולזה אבי הבן מוליך הס”ת. עיין שפתי רננות וספר עיני העדה:” .

  כשמוליכים הספר תורה “אם יש איזו שמחה אומרים פזמון לכבוד בעל השמחה ” 47 .

  בחול בהוצאת ס”ת אומרי ם 48 : “גדלו לה’ אתי ונרוממה שמו יחדיו: רוממו ה’ אלהינו והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא: רוממו ה’ אלהינו והשתחוו להר קדשו כי גדול ה’ אלהינו: כי מי אלוה מבלעדי ה’ ומי צור זולתי אלהינו: הכל תנו עוז לאלהים ותנו כבוד לתורה: אשרי העם שככה לו א שרי העם שה’ אלהיו :ברוך הבא בשם ה’ וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל: תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב: עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר: דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול: ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום: כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו: ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר:” )

  בעצם כל זה אומרים בעיקר בשבת, כי בחול לא שוהים כ”כ זמן בהוצאת ספר התורה ולכן לא מספיקים לומר הכל 49 .)

  בראש חודש ובחול המועד במקום “גדלו…” אומרים “יהי ה’ אלהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו: הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם…” מה שמספיקים לומר עד שמגיע הספר לתיבה. וכשמגיע הספר לתיבה אומרים “כי לקח טוב … יגדיל תורה ויאדיר” 50 .

  לא אומרים פסוקים מיוחדים כשמוציאים ג’ ספרי תורה 51 .

  כתוב באסיפת דינים שבסו”ס מעין גנים 52 : “ס”ת. בעיר א’ לא נהגו להקים את הס”ת וערערו עליהם… והרב מהר”ר יחיאל טרבותו הסכים דיחזיקו כמנהגם 53 ואדרבה יש לדונם לזכות דחששו שלא יפול הס”ת, שיורי ברכה סי’ קל”ד. ומזה אני סומך שלא להקים ס”ת כי חושש שמא יפול מאימת הציבור נ”ל”.

  עי’ בסו”ס הולך תמים ופועל צדק עמ’ קלו איזה פסוקים נהגו לומר המוסתערבים במקום “אתה הראת לדעת …” וכן ע”ש ובע מ’ קלז מנהג הוצאת ספר תורה (ויש דברים שעד היום אנו נוהגים בהם) וע”ש שכתב שביו”ט כן אומרים “אתה הראת לדעת” כמו שאר הקהילות .__


  40 צפונות כרך יד עמ’ פד. המכתב נמסר באדיבות הג”ר אברהם עדס שליט”א )כמו שכתוב שם עמ’ פב(.

  41 החזן אברהם כפיף הי”ו.

  42 וכ”כ בסו”ס הולך תמים ופועל צדק עמ’ קלז במנהגים של ק”ק המוסתערבים וז”ל “ובתיבה מגביהים הספר ואומרים תורת ה’ תמימה … ” והובאו כל הפסוקים הנ”ל ואחר פסוק “תורה צוה לנו משה …” כתוב פסוק “עץ חיים היא …” דלא כבנוסח הנ”ל שלא הובא פסוק זה. ועי’ בבית הבחירה דף רז ע”ב רח ע”א דיני הגבהת ספר תורה או’ א מה שכתב בענין אמירת פסוק “וזאת התורה” .

  43 עי’ לקמן בדברי חכם אברהם ענתבי זיע”א וחכם אברהם דיין זיע”א בפרק “נשות האר”ץ” וע”ש דמבואר שהיו הולכות בשבת ובשני וחמיש י

  44 עי’ בשמות ]ד, כה -כו[ דצפורה אמרה למשה שהיה אבי הנימול “חתן דמים” )כן הוא למ”ד בירושלמי נדרים פ”ג ה”ט דמשה נקרא חתן דמים ע”ש( .

  45 האסתאד’ דניאל בינכר דוויך הי”ו.

  46 בית הכפורת דף נד ע”ב דיני מכירת המצוות בליל יוה”כ או’ י (ועי’ באו’ ט שם דמבואר דמיירי במנהג ארם צובה) .

  47 מנהגי אר”ץ שבסו”ס הולך תמים ופועל צדק עמ’ קלז .

  48 החזן אברהם כפיף הי”ו.

  49החזן אברהם כפיף הי”ו.

  50 החזן הקבוע אברהם כפיף הי”ו .

  51 החזן הקבוע אברהם כפיף הי”ו וע”ע דרך אר”ץ .

  52 ח”ב אות סמ”ך סעי’ ט .

  53 נדצ”ל במנהגם .