More

  הרב אברהם בן רבי שלמה זעפראני זצ”ל

  איך נפלו גיבורים

   

  הרב אברהם בן רבי שלמה זעפראני זצ”ל

  jajamabraham

  רב ומורה דרך, מצדיקי הדור ומראשי יהדות ארם צובה המפוארת, נצר לעמודי אש, לפיד אמת וחסד.כזה היה חכם אברהם. ידידות של אמת נכרתה בינו לבין אבי, חכם אדמון כהן זצ”ל. בן-בית היה אצלנו ועל כל צעד ושעל שעשינו שאלנו בעצתו. מסור לעמו ולקהילתו היה חכם אברהם. רודף שלום ואוהב שלום. אהב את הבריות והבריות אהבוהו. קיבל כל אדם בסבר פנים יפות והחיוך מעולם לא סר מעל פניו.

  השכין שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, בין הפרט לכלל הציבור ובין הציבור לרשויות. בדרך תורה ומצוות דגל. את משפחתו וקהילתו חינך ליראת שמים ולדרכי נועם. דרכי התורה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. משעברה שארית קהילת ארם צובה לניו-יורק והוא איתה, הרחיב את פעולותיו וחסדיו גם לקהילת יוצאי לבנון וסוריה רבתי.

  בדרכו המיוחדת הרביץ תורה ברבים והנחיל מורשת עם ישראל ויהדות ארם צובה לדורות הבאים. הוא הלך לקץ בפרשת מקץ ,בשובו מתפילת ערבית של שבת, כשנדרס על ידי נהג משתולל, בכ”ח בכסלו התשס”ה, בנר רביעי של חנוכה.

  תהי נשמת הצדיק צרורה בצרור החיים וזכותו תגן על אלמנתו, אחיו, בניו ובנותיו, נכדיו וניניו, צאן מרעיתו ועם ישראל לדור דור אמן. יהי זכרו ברוך.
  משה כהן
  יושב ראש המרכז