More

    טקס ברית מילה בחלב

    תמונת השער גיליון מס’2 בטאון דרכי אר”ץ

    אולגה משעניה (כיום אורפלי) נושאת את “קערת אליהו הנביאי” (זציניית אליהו הנביא) בטקס ברית־מילה,פברואר 1976 בקערה המקושטת בנרות דלוקים ובפרחים צבעוניים. נהגו הנוכחים בטקס הברית לשים קצת מעות. את הקערה, על תכולתה. מכרו לאחר שנגמר סיבוב איסוף המעות. למרבה במחיר תמורת הקניה מועברת לקופת הצדקה של הקהילה. את המעות בקערה נהג הקונה לחלק לחבריו ולבני משפחתו. לאחר שסימן אותן בצורה שלא ניתן להשתמש בהן יותר. מעות אלו. היו מתערבים עם הכסף של זה שקיבלם ומשמשים לו כסמל לברכה ולמזל. (מאוסף של שאול משעניה)