More

  משולחנו של… שמעון פרס שנת 1986

  כא בחשון התשמ״ז 23 בנובמבר 1966
  ירושלים

  לכבוד
  עו״ד שלמה תוסייה־כהן
  נשיא המרכז העולמי למורשת יהדות ארם-צובא
  רח’ בו יהודה 18′ חל-אביב 63401

  שלום רב

  רב תודות על מכתבך מיום 8 בנובמבר, וברכותיי עם פרסומו טל הגיליון הראשון של ״דרכי אר”ץ.

  שימור והנצחה מורשת עם ישראל על קהילותיו, מסורותיו ושורשיו הרבים כל כך, אסור שייפול קורבן לטרדות היומיום. פניה של מדינת ישראל אל העתיד, אך את הכוחות הרוחניים אנחנו שואבים מעבר מפואר בו אלפי שנים. שילוב זה של זכר העבר עם חזון לעתיד סייע לעמנו לעבור בשלום אח טלטלות ההיסטוריה הארוכה והקשה שלו.

  לכן חייבים אנו להתברר במוסד ששם לו למטרה לחדע ולחקור מורשה של קהילה מפוארת כקהילת ארם־צובא.

  תרשה לי לאחל לך ולמרכז שאתה עומד בראשו הצלחה ושגשוג בהמשך דרכו.
  בברכה
  שמעון פרס