More

  עלי אר”ץ -מתוך חוברת דרכי אר”ץ – מס’ 1 שנת 1986

  עלי אר”ץ

  מתוך חוברת דרכי אר”ץ – מס’ 1 שנת 1986

  בכל גלייו מ״דרכי אר״ץ״ נסקור בתמציתיות ארבעה עד חמישה ספרים מספרית המרכז ושענינם יהדות ארם ־ צובה (העורך).


  1. לקדושים אשר באר״ץ תולדות חכמי ורבני ארם צובה, חלב, מאת הרב דוד לאנייאדו, מהדורה שניה, הוצאת דב׳׳ש, ירושלים, 1980, 267 עמודים.

  הספר כולל 527 ביוגרפיות תמציתיות על רבני אר״ץ ועל מפעליהם. הר’ אברהם עדס מקדים לספר בכתבת תחקיר על המחבר. ור׳ אליהו עטייה הוסיף והעיר למהדורה השניה. בספר סקירה היססורית מקיפה על מאורעות חלב, על בית הכנסת הגדול, על ארם צובה כראי הדורות, ״סדר המערכה״ לחנוכת ביהכ״נ העתיק באר״ץ, שבחי רבני אר״ץ, רשימת ספריהם, ופסקי דין כחתימותיהם.

   


  2. מחקרים בכתר ארם־צובה מאת י. בן-צבי, מ. גושן-גוטשטיין, ד.ש. לוינגר ובעריכת חיים רבין: כתבי מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית. הוצאת מאגנס, ירושלים תש״ד, 82 ע׳ + 12 פלטות צילום של כתר אר״ץ.

  בספר זה סוקר יצחק בן-צבי, מנשיאי מדינת ישראל, את ההיסטוריה של הכתר. משה גושן-גוטשטיין חוקר את האותנטיות שלו. ד.ש. לוינגר מתיחס למקוריותו של כתב־יד חלב. הספר מכיל כאמור 12 צילומים מקוריים של כתר ארם־צובר.


  3. ספר שיר ושבחה הלל וזמרה להנצחת זכר הפייטנים הרב רפאל ענתבי טבוש ז”ל והרב משה אשקר הכהן ז”ל, מהדורה שניה, הוצאת ק״ק מגן דוד, ירושלים תשל״ז, 605 עמודים. הספר כולל בקשות של שבת כפי מנהג אר״ץ, פזמונים למוצאי שבת, מאות שירים וזמירות עם פתיחות מזמרת אר״ץ מחולקים לפי ״המקאמאת״ השונים: ראשט, מאהור, ססגאר, עג’ם, לאמי, נהוונד, ביאת, מחייאר ביאת, חוסיני עשיראז. רהאוו נאווה, צבא. אוג’, סיגא, חג׳אז. בספר פיוט ״אליכם קהל׳׳ ליום הכיפורים וכן ״רשות לברוך שאמר״,.עשרת הדברות (״אבתידה כלאמנה״), פזמוני הקפות לשמחת תורה ומפתחות שירים לפי חגים ופרשיות השבוע.


  4. מישל עזרא ספרא ובניו, אמנון שמוש, הוצאת מסדה, 271 עמודים. רומן מפורסם וידוע שעובד לטלויזיה הישראלית וזכה להצלחה רבה עם הקרנתו. הספר מתאר קורות משפחה חלבית טיפוסית במשך שלש דורות, עם הווי קוסמופוליטי. פריסת המשפחה ברחבי העולם, התמודדותה עם הציונות והעליה לארץ. בספר תיאור מאלף של מנהגי הקהילה בחיי היום־יום ובאירועים המרכזיים של כל משפחה. הספר יצא בעברית, בספרדית ובצרפתית. מהדורה אנגלית ומהדורה ערבית מתוכננות בקרוב.


  5. דרך אמונה, הרב יעקב שאול דוויק הכהן זצ״ל, יצא לאור ע״י הנדיב אלברס מצרי, ירושלים, תשל״ח, 248 עמודים.

  דברי תוכחה, דרשה ומשלי מוסר כפי שדרשם המחבר, מחולקים לפי ערכים בסדר אלפאביתי, שלושים ושמונה במספר, המקיפים יחסים שבין אדם לחברו ובין אדם למקום. בספר הקדמה מורחבת מאת המחבר ובה לקט מדרשותיו ומעשיות שסופרו על ידו.